1. Kui tihti peab revideerima korteriühistut (KÜ)?

KÜ-d revideeritakse kord aastas (nii on see sätestatud tüüpilistes KÜ põhikirjades).

2.       Kui juhatus on tegevusetu KÜ probleemide osas?

Kui vastavad probleemid oleksid juhatuse poolt lahendatavad mõistlikku hoolsuskohustust järgides, siis on võimaluseks olemasolev juhatus tagasi kutsuda ja valida uus.

4.       Mida peab tegema juhatuse tagasikutsumiseks ja uue juhatuse valimiseks?

Peab esitama juhatusele palve lisada vastav päevakorrapunkt (koosolekul või koosolekut kokkukutsumata korras) hääletuse päevakorda.*

5.       Kui juhatus keeldub päevakorda soovitud punkti lisamisest?

Kui KÜ juhatus keeldub päevakorda soovitud punkti lisamisest, on KÜ liikmete initsiatiivgrupil võimalus ise vastav hääletus korraldada.*

6.       Kuidas on kõige kergem hääletust korraldada?

Vastavalt seadusele on võimalik hääletust korraldada üldkoosoleku vormis ja koosolekut kokkukutsumata vormis (ka nn e-hääletus). Üldjuhul on mõistlikum ja mugavam korraldada hääletus koosolekut kokkukutsumata vormis. 

7. Kui kaua on aega taotleda üldkoosoleku otsuse tühistamist?

Kui te leiate, et üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel on rikutud nõudeid, siis on aega taotleda seda tühistamist 2 kuud alates otsuse vastuvõtmisest. 

8. Kui juhatus ei vasta päringutele?

Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseadusele on korteriomanikul õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega.  Korteriomanik võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek, või esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.  

9. Kas tulundusühistu revidendi nimi peab olema kantud registrikaardile? 

Tulundusühistu pg 67, lg 2 toob välja järgmist: Juhatus esitab äriregistrile revidentide nimekirja, milles peavad olema märgitud revidentide nimed, isikukoodid ja elukohad. Revidentide vahetumisel esitab juhatus viie päeva jooksul äriregistrile revidentide uue nimekirja.
* Seejuures tuleb järgida seaduses toodud protseduurilisi nõudeid (tähtaegu jms). Vajadusel aitab MTÜ Revident vajalike avalduste ja kirjade koostamisel.