Tähelepanekuid revidentide aktidest

Kevad toob küll üldjuhul rõõmu hinge, kuid korteriühistus pigem mured kaela. Jälle palub ühistu esimees revidenti, kes on ühistule revisjoni teinud juba vist viimased 10 aastat, et kas ta ka see aasta koostaks revisjoniaruande (ära). Olgu lisatud siinkohal, et tihti seejuures ei mäletatagi, kas eelmisel üldkoosolekul revident üldse valiti ja kui, siis ei mäletata, mis ajani revidendi volitused kehtivad. Mõeldakse, kas sellel on tähtsust!

Olgu, kuidas on lood revidendiga, tähtsam on töö sisu. Korteriühistu revisjon ehk audiitortegevuse seaduses professionaalsema nimetusega – arvestusalane revisjon – peaks olema palju suurema sisulise kvaliteediga kui see Eesti korteriühistutes seni valdavalt on olnud. Ehk – enam ei saa nii nagu vanasti!Mis on see, mis peaks revisjonides olema teistmoodi kui on praegu! Järgnevalt toon välja mõned laused revisjoniaruande põhjast, mis on Eestis väga laialdaselt levinud. Ühtlasi lisan nende juurde selgituse, mis võiks nendes lausetes olla teisiti või hoopis olemata.

 ·          „KÜ kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek.“ See on seadusest tulenev ja üldteada asjaolu, mis ei vaja ülekordamist.

·         „Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.“ Juhul, kui juhatusele on esimees valitud, siis küllap ta ka juhib juhatuse tööd. Kui ta on küll ametlikult esimees, aga ei juhi juhatuse tööd, siis tõenäoliselt, kui revident seda üldse kuidagi peaks teada saama,  ei saaks ta seda kuidagi aruandes kinnitada tõendite puudumise tõttu.

·         „Aruandeaastal suuremaid remonditöid ei teostatud. Remondifondist rahastati II trepikoja valgustuse reguleerimiseks liikumisandurite paigaldust...“ Sellist laadi formuleeringud on juhatuse tegevusaruandest maha kopeeritud ja neid ei saa pidada sisulisteks järeldusteks, mida revidendilt peaks ootama. Ei tohiks ju „copy ja paste“ olla revidendi töövahendiks!

·         „Ühistu liikmete ülddkoosoleku otsuste täiideviimiseks on registrikaardile nr 1 kantud 13. kande alusel (kinnitatud 10.12.200X) 3-liikmeline juhatus.“ Tänapäeval on registrikaardid internetis avalikud, mistõttu seda informatsiooni ei oleks vajalik ümber kirjutada. Piisaks, kui kontroll oleks formuleeritud selliselt: „Kõik üldkoosoleku otsusega kinnitatud juhatuse koosseisu muudatused on kajastatud üks-ühselt Äriregistri registrikaardil.“

·         „....haldusfirma osutab ka raamatupidamisteenust“ Pigem võiks hoopis välja tuua järelduse sellest, kas haldusfirma poolt esitatud arved vastavad lepingule vms.

Miks ma need mõned näited tüüprevisjoniaruandest välja tõin? Sest need ei anna mingit uut sisulist infot juurde, vaid pigem täidavad leheruumi revisjoniaruandes. Jälgi ka sina, kas ja mida ja kuidas revident revideerib Sinu korteriühistut!


Margus Randma

MTÜ RevidentEelmine
Revisjoni juhend - Audiitorkogu

Vastused puuduvad

Email again: